Co je MAP?

MAP = místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, základního a neformálního vzdělávání.

MAP je soubor aktivit, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání v daném území. Mezi základní činnosti patří sdílení dobrých praxí, jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

ZÁKLADNÍ VÝSTUPY MAP:

dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území - Strategický rámec MAP do roku 2023 pro jednotlivé srptávní obvody obce s rozšířenou působností (SO ORP)
akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi a zdroji
Tvorba a následná realizace spočívá zejména ve spolupráci místních aktérů v oblasti vzdělávání - zástupců MŠ, ZŠ, neziskových organizací, v neposlední řadě také samotných rodičů a další veřejnosti. Je tak zachován princip, kdy podněty k rozvoji vzdělávání vycházejí od přímých aktérů.

SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ MAP VEDE K:

systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní trh a inkluzivní vzdělávání
podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka
dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

OBLASTI ZACÍLENÍ MAP:

povinné oblasti pro všechny ORP

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
volitelné oblasti

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj komeptence dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenství v ZŠ
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Investice do rozvoje kapacit základních škol
Aktivity související se vzděláním mimo OP VVV a IROP

 

61258819 453681968527717 6866726659815374848 nMAS Achát z.s.
Sídlo:
Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Kancelář:
Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice
(budova ZŠ, vstup zadním vchodem)
Email: map-zeleznobrodsko@seznam.cz
Tel: Květa Lakatošová +420 605 268 688