S NÁMI TO JDE!
VÝZVY

Výzva je vyhlášena od 15. 05. 2020.

Příjem žádostí je možný od 01. 06. 2020 do 31. 07. 2020.

Výzva bude zacílena na dvě oblasti podpory:

Fiche 31 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

Alokace Fiche: 3.000.000,- Kč

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace (V případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající zemědělec)
 • Osvědčení o zápisu do zemědělského podnikatele
 • LPIS
 • Výpis z KN
 • Prohlášení o zařazení podniku
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

Fiche 35 Venkov pro všechny

Alokace Fiche : 7.234.521,- Kč

a) Veřejná prostranství v obcích

– podpora je zaměřena na veřejná prostranství v obcích, a to včetně herních prvků

(náměstí, návse, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,

železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

b) Mateřské a základní školy

-podpora zahrnuje investice do MŠ/ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Dokument prokazující soulad s MAP
 • Informativní výpis ze školského rejstříku (nesmí být starší než 30 kalendářních dní)
 • Čestné prohlášení k de minimis
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

– podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kuturní a spolkovou činnost

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály,

kina, klubovny, sokolovny, orlovny, obecní knihovny)

Přílohy k Žádosti o dotaci:

 • Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
 • Čestné prohlášení k de minimis
 • Prohlášení o synergické vazbě
 • Soulad se SCLLD MAS Achát z.s.

Podrobné informace se dočtete v Příloze č.8 – Pravidla 19.2.1 od strany 85 a na školení,

které proběhne 26. 05. 2020 od 15:30 na OÚ v Loučkách a 16. 06. 2020 od 10:00 na Obecním úřadě v Sychrov.

Již teď s námi můžete konzultovat Vaše projekty.

4. Výzva PRV MAS Achát z.s.

Příloha č.1 – Soulad s SCLLD MAS Achát z.s.

Příloha č.2 – Prohlášení o synergické vazbě (k Fichi 35)

Příloha č.3 – Fiche 31

Příloha č.4 – Fiche 35

Příloha č.5 – Interní postupy MAS Achát pro realizaci PR PRV

Příloha č.6 – Etický kodex

Příloha č.7 – Pravidla opatření 19

Příloha č.8 – Pravidla 19.2.1

Pozvánka na seminář ke 4. výzvě PRV 26.05.2020

Příloha č.9 Finanční a indikátorový plán

K Fichi 35-Příloha 21 – Soulad s plánem/programem rozvoje města

K Fichi 35-Příloha 22 – Soulad s MAP

Prezentace ze semináře pro žadatele

Jak na Portál farmáře

Čestné prohlášení de minimis

Prohlášení o zařazení podniku

Přijaté žádosti do 4. výzvy PRV

Zápis z jednání Výběrové komise 08.09.2020

Zápis z jednání Programového výboru 17.09.2020

Seznam vybraných/nevybraných žádostí ve 4. výzvě PRV

Zápis z jednání Kontrolního výboru 30.09.2020

Zápis z opravného jednání Výběrové komise 08.10.2020

Zápis z opravného jednání Programového výboru

Prezentace ze semináře pro příjemce