Facebook

Regiony sobě

Místní akční plán (MAP)

 

ORP Jablonec nad Nisou  |  ORP Semily  |  ORP Turnov  |  ORP Železný Brod

Co je MAP?

MAP = místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, základního a neformálního vzdělávání. 

MAP je soubor aktivit, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání v daném území. Mezi základní činnosti patří sdílení dobrých praxí, jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

ZÁKLADNÍ VÝSTUPY MAP:

 • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území - Strategický rámec MAP do roku 2023 pro jednotlivé srptávní obvody obce s rozšířenou působností (SO ORP)
 • akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi a zdroji

Tvorba a následná realizace spočívá zejména ve spolupráci místních aktérů v oblasti vzdělávání - zástupců MŠ, ZŠ, neziskových organizací, v neposlední řadě také samotných rodičů a další veřejnosti. Je tak zachován princip, kdy podněty k rozvoji vzdělávání vycházejí od přímých aktérů.

SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ MAP VEDE K:

 • systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní trh a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

OBLASTI ZACÍLENÍ MAP:

povinné oblasti pro všechny ORP

 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

volitelné oblasti

 1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 2. Rozvoj komeptence dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 3. Kariérové poradenství v ZŠ
 4. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka
 6. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
 7. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
 8. Investice do rozvoje kapacit základních škol
 9. Aktivity související se vzděláním mimo OP VVV a IROP

 

 

Seznam škol

 

MAP ORP Jablonec nad Nisou

 informace o MAP ORP Jablonec nad Nisou

MAP ORP Semily

 informace o MAP ORP Semily

MAP ORP Turnov

informace o MAP ORP Turnov

MAP ORP Železný Brod