Facebook

Logo MMR + IROP

Informace Šablony

 Co je animace škol?

Jedná se o projekt Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, který je určen pro mateřské a základní školy. Hlavním tématem je personální podpora pedagogických pracovníků ve školách a školách.

Čím jsou šablony zajímavé?

- zjednodušená forma vykazování u projektů

- šablony jsou méně rizikové z hlediska neuznaných výdajů

- pokrytí personálních nákladů vybraných pracovníků na 2 roky

Sestavení a realizace projektu:

Škola, která v loňském roce vyplnila dotazníkové šetření, jehož výsledkem bylo vyhodnocení oblasti, v které je daná škola v celorepublikovém průměru nejslabší, si při sestavování projektu musí jednu z doporučených šablon ministerstvem vybrat a realizovat. Další výběr šablon je plně v kompetenci ředitelů škol a školek. Výběr šablon by měl být však uvážlivý, aby byla škola/školka schopna vybrané aktivity realizovat.

Každá škola má na projekt 200.000,-Kč + 2.200,-Kč na každého žáka/dítě. Maximální výši podpory na jeden projekt si žadatel spočítá pomocí kalkulačky, která je povinnou součástí žádosti o podporu.

V případě, že se škola rozhodne realizovat projekt například v září, musí žádost o podporu podat nejpozději do 1.října

Příjem žádostí o podporu bude do konce 30.6.2017 a nejzazší ukončení realizace projektu je 31.8.2019. Maximální délka realizace projektu je 24měsíců.

Financování probíhá formou ex-ante. První záloha celkových nákladů ( 60% ) bude vydána po schválení formálních a věcných náležitostí žádosti. O schválení žádosti bude žadatel informován ŘO ( řídícím orgánem ) prostřednictvím IS KP14+. Zbylých 40% celkových nákladů bude uhrazeno po prvním monitorovacím období.

Monitorovací období je po 6 měsících. Monitorovací zprávy jsou:

- průběžná zpráva o realizaci projektu

- závěrečná zpráva o realizaci projektu

Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání projektu.

Veškerou administrativní agendu poskytuje MAS Achát bezplatně po celou dobu realizace projektu.