Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

U nás je taky hezky!

Konkrétním cílem prvního projektu „U nás je taky hezky!“ bylo vytvoření tématicky propojené sítě venkovských výstavních zastavení na území ohraničeném působností LAG Podralsko a MAS Turnovsko. Vzniklo 8 výstavních zastavení, která jsou v opraveném odpovídajícím prostředí dostatečně vybavena potřebným výstavním mobiliářem a výpočetní technikou, aby mohla vhodně sloužit svému účelu.
Cílem projektu Spolupráce „U nás je taky hezky!“ je informování a vzdělávání místních obyvatel i přespolních návštěvníků prostřednictvím vytvoření sítě venkovských výstavních zastavení realizovaných na základě nově vzniklého a udržovaného partnerství mezi LAG Podralsko a MAS Turnovsko. Na každém výstavním zastavení budou návštěvníci informováni o každé z partnerských MAS a o projektu Spolupráce a také o kulturních, přírodních nebo historických zajímavostech z obou regionů.
Realizace projektu „U nás je taky hezky!“ přispívá ke splnění globálního strategického cíle obou MAS i k naplnění jejich hlavních opatření a cílů.
Výsledkem projektu „U nás je taky hezky!“ je fyzická realizace 8 výstavních zastavení s realizovaným výstavním libretem.
-    8x opravené prostory uzpůsobené pro pořádání výstav (o minimální rozloze 25 m2)
-    8x realizované výstavní libreto představující tradici, kulturu a historii oblasti (8x promítačka, 8x notebook, 8x promítací plátno, 8x software)
-    8x demo CD s prezentací projektu Spolupráce „U nás je taky hezky“
-    Konkrétním výstupem projektu Spolupráceje tedy  realizovaná tématicky propojená síť 8 výstavních zastavení.
-    Jednotlivá zastavení z první etapy jsou realizována v obcích:
LAG Podralsko: Hamr na Jezeře, Velký Valtinov, Blatce, Zahrádky
MAS Turnovsko: Radimovice, Loučky, Líšný, Žďárek
-    Na jednotlivých lokalitách jsou provedeny potřebné stavební a terénní úpravy
-    Jednotlivá zastavení jsou vybavena potřebným výstavním mobiliářem a výpočetní technikou
-    V jednotlivých zastaveních je realizováno výstavní libreto
Realizací projektu došlo k:
-    zvýšení atraktivity území z hlediska turistického ruchu
-    zvýšení občanské vybavenosti v regionu
-    rozšíření kulturního a historického povědomí obyvatel
-    zvýšení vazeb místního obyvatelstva k regionu
-    vytvoření nových turistických cílů
-    v návaznosti na projekt dojde i ke zlepšení možnosti drobného podnikání v regionu
-    výsledkem projektu Spolupráce je realizované partnerství mezi LAG Podralsko a MAS Turnovsko.
-   došlo k rozvoji spolkového a společenského života v regionu
-   byly zpřístupněny nové turistické cíle
-   vznikly nové komunitní prostory
-   projekt přispívá k rovnoměrně rozložené turistické zátěži regionu
-   tvorba nových partnerství mezi oblastmi přímo sousedícími se silně turisticky vytíženými oblastmi
Výchozí stav projektu
Na území MAS Turnovsko se před realizací tohoto Projektu spolupráce nenacházela žádná propojená síť prezentující základní historii, kulturu, tradici a dění v regionu. V regionu působílo jen několik venkovských muzeí, která jsou v regionu rozmístěna nahodile a svými expozicemi prezentují jen omezený okruh témat.Tématicky se tato místní muzea ve svým expozicích a výstavách zaměřovala jen na nejbližší okolí bez dostatečného zapojení jak do kulturního a společenského života regionu tak do cestovního ruchu.
Podobná byla situace na území LAG Podralsko. Ačkoliv v obcích probíhala řada aktivit, které si zasloužily velkou pozornost, zejména různých zajímavých výstav s tématikou historie, životního prostředí, zájmových aktivit, lidových řemesel apod., a řada obcí vlastní prostory, v nichž tyto výstavy probíhají nebo se snaží podobné prostory vybudovat, jde o nahodilé nijak nekoordinované aktivity, které byly zejména součástí letních akcí, konajících se na území MAS. Z venkovských muzeí byla na území  LAG Podralsko pouze Vísecká rychta v obci Kravaře, která má stálou expozici a je pobočkou Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Projekt Spolupráce „U nás je taky hezky!“ mezi LAG Podralsko o.s. a MAS Turnovsko vznikl na základě předchozích kontaktů a spoluprací obou subjektů na dílčích projektech uskutečněných na území obou regionů.
Tématické zaměření projektu spolupráce „U nás je taky hezky!“ bylo zvoleno na základě shodných nebo podobných charakteristik obou regionů a to především z hlediska obdobné situace regionů v problematice rozvoje turistického ruchu, společenského a kulturního života v regionech, z hlediska přírodních podmínek a obdobného historického a kulturního vývoje.
Oba regiony se nacházejí v těsném sousedství turisticky silně frekventovaných území (Krkonoše, Český ráj, Českosaské švýcarsko) a z velké části jsou tak turisticky tranzitní oblastí. Obdobný je také turistický potenciál v obou regionech, v nichž se  nachází značná koncentrace kulturních památek, které jsou jedinečně kombinovány s přírodními dominantami, oblast představuje společnou oblast lidové roubené architektury charakteristické tzv. severočeským roubeným domem atd. Tento projekt spolupráce má tak na základě vzniklého partnerství pomoci regionům doplnit turistickou, kulturní a společenskou infrastrukturu a podílet se na rovnoměrném rozložení turistického ruchu v regionu a poskytnout místním i přespolním návštěvníkům možnost seznámit se s dosud opomíjenými tématy.

podrobnosti na samostatných stránkách.