Formy spolupráce

Aktivity spolupráce MAP Železnobrodsko na období 2017 - 2023

Cíl 1.1 Zřizovatelé škol a zájmových organizací spolupracují a předávají si informace

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

1.1.1

Neformální setkávání zřizovatelů konající se v pravidelném intervalu a týkající se tématu školství

ORP

Zřizovatelé

Ředitelé škol a školských organizací

MAS

2017-2023

50.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

Rozpočet obcí

MAP II

Příspěvek obce

dotace

1.1.2

Rozvoj kompetencí ředitelů škol a školských zařízení v oblasti řízení a hodnocení pedagogů a škol.

ORP

Ředitelé škol

Referent úseku školství MěÚ

NIDV

VCT

Atd.

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Ex ante

1.1.1

Prohlubování vzájemné spolupráce mezi školami a síťování škol formou výměny zkušeností a sdílení dokumentů.

ORP

Ředitelé škol

Další subjekty

2017-2023

200.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

OP VVV

Ex ante,

Fakturace

DPP

Cíl 1.2 Vhodné prostředí pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

1.2.1

Spolupráce zřizovatelů na vytvoření podmínek, které podpoří aktivity spojující aktéry vzdělávání

Využití pracovníka sekce školství městského úřadu ke koordinaci společných setkávání

ORP

Zřizovatelé,Ředitelé škol a školských zařízení

MAS

MěÚ ŽB

2017-2023

50.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

Rozpočet obcí

MAP II

Příspěvek obce

dotace

1.2.1

Založení skupiny na sociálních sítích – ta by měla za úkol sdružovat zainteresované osoby a usnadnit komunikaci

ORP

Referent úseku školství MěÚ

 

2017-2023

20.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

Rozpočet obcí

MAP II

Příspěvek obce

dotace

Cíl 1.3 Dlouhodobá a efektivní spolupráce zřizovatelů – škol – rodičů – komunit – NNO

Cíl aktivity,opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

1.3.1

Spolupráce škol a školských zařízení při nabízení aktivit pro rodiče

ORP

Ředitelé škol a školských zařízení

Referent úseku školství MěÚ

Další organizace, spolky

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

Rozpočet obce, vlastní podíly škol a školských zařízení

MAP II

Ex ante

Fakturace

DPP

dotace

1.3.1

Spolupráce škol s dalšími vzdělávacími institucemi.
Spolupráce škol s dalšími místními organizacemi. Spolupráce škol s podniky a zaměstnavateli v kraji.

ORP

Ředitelé škol

ZUŠ Turnov, SVČ Turnov, SC Železný Brod

RC Andílek

FSA Jany Boučkové

JSDH obcí

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

1.3.1

Spolupráce škol a školských subjektů v podpoře nových metod a forem vzdělávání žáků.

ORP

Ředitelé škol

NIDV

VCT

CVLK

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

1.3.1

Spolupráce škol a školských zařízení s OSPOD

OPR

Ředitelé škol, Vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ

OSPOD

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

Rozpočet obce

Ex ante

Fakturace

DPP

1.3.1

Spolupráce při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb.

ORP

Ředitelé škol, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ

Referent úseku školství MěÚ,

Vedoucí odboru sociálních věcí

2017-2023

50.000 Kč

6 ZŠ,

7 MŠ

Rozpočet obce

Fakturace

DPP

1.3.1

Spolupráce škol a školských subjektů při navázání a rozvoji mezinárodní spolupráce.

ORP, EU

Ředitelé škol

Referent úseku školství MěÚ

partnerské organizace

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

KÚ LBC,

Dům zahraniční spolupráce, dotace, Erasmus+, Fondy EU

Fakturace

DPP

Cíl 2.1 Personální podpora k individualizovanému přístupu ke každému

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

2.1.1

Vzdělávání pedagogických pracovníků v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORP

Ředitelé škol

NIDV

VCT

CVLK

2017-2023

2.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

2.1.1

Spolupráce škol a školských zařízení ve vytváření podmínek pro naplňování kurikulární reformy.

ORP

Ředitelé škol

 

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

2.1.1

Spolupráce škol, školských zařízení a školských poradenských zařízení při zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů žáků, jejich aktualizaci a kontrole jejich plnění

Využívání metodických materiálů.

ORP

Ředitelé škol

PPP

SPC

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Rozpočet školy

Ex ante

Fakturace

DPP

2.1.1

Spolupráce škol a školských zařízení v uplatňování podpůrných opatření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Spolupráce škol a dalších subjektů v začleňování žáků cizinců.

ORP, Liberecký kraj

Ředitelé škol

PPP

SPC

VCT

KÚ LBC

2017-2023

3.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

OP VVV

rozpočet kraje

státní rozpočet

Ex ante

Fakturace

DPP

2.1.1

Spolupráce škol a školských zařízení v úpravě organizace, hodnocení, forem a metod vzdělávání žáků se SVP.

ORP

Zřizovatelé

Ředitelé škol

VCT

2017-2023

300.000 Kč

6 ZŠ

OP VVV

Ex ante

2.1.1

Spolupráce škol a školských subjektů ve zvýšení využití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek.

ORP

Zřizovatelé

Ředitelé škol

VCT

2017-2023

300.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

OP VVV

Ex ante

2.1.2

Spolupráce škol a školských zařízení ve vytváření pracovních pozic asistentů pedagoga.

ORP

Zřizovatelé

Ředitelé škol

KÚ LBC

VCT

2017-2023

400.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

Státní rozpočet OP VVV

Ex ante

2.1.2

Spolupráce škol a školských zařízení v zajištění vytváření pracovní pozice speciálního pedagoga a školního psychologa.

ORP

Zřizovatel

Ředitelé škol

KÚ LBC

VCT

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

Státní rozpočet

OP VVV

Ex ante

Cíl 2.2 Materiální a administrativní podpora k individualizovanému přístupu ke každému

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

2.2.1

Spolupráce škol a školských subjektů ve zvýšení využití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek.

ORP

Zřizovatel Ředitelé škol

VCT

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ,

7 MŠ

OP VVV

Ex ante

2.2.1

Spolupráce škol a školských zařízení při zajištění správy ICT.

ORP

Referent úseku školství MěÚ

2017-2023

2.000.000 Kč

6 ZŠ,

7 MŠ

Fondy EU

IROP

Ex ante

Fakturace

DPP

Cíl 2.3 Optimální počet dětí ve třídách

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

2.3.2

Spolupráce škol a školských zařízení v zajištění poskytování vzdělávání ve vhodně upravených prostorách.

ORP

Zřizovatelé, Ředitelé škol

 

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

OP VVV, IROP

Ex ante

Fakturace

DPP

Cíl 3.1 Pestrá nabídka forem vzdělávání ve školních i mimoškolních institucích

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

3.1.1

Spolupráce škol, školských zařízení a dalších organizací působících ve vzdělávání v zajištění mentoringu pro ředitele škol, učitele a asistenty pedagogů.

Liberecký kraj

Ředitelé škol a školských zařízení, zřizovatelé

NIDV

VCT

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV rozpočet školy

Ex ante

Fakturace

DPP

3.1.1

Spolupráce škol a školských zařízení v zajištění podpory kariérního růstu pedagogických pracovníků.

Liberecký kraj

Ředitelé škol a školských zařízení, zřizovatelé

NIDV

VCT

2017-2019

800.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV rozpočet školy

Ex ante

Fakturace

DPP

3.1.1

Spolupráce škol a školských zařízení v zajištění provádění vzájemných hospitací mezi učiteli.

ORP

Ředitelé škol

, další subjekty

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

3.3,

3.3.1

Spolupráce škol v uplatnění kooperativního a projektového vyučování žáků ve všech ročnících ZŠ.

ORP

Ředitelé škol

, VCT

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

Cíl 3.2 Každý žák má možnost dosáhnout úspěchu

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

3.2.1

Spolupráce škol a školských zařízení v uplatnění využívání formativního hodnocení.

ORP

Ředitelé škol

VCT

NIDV

Atd.

2017-2023

400.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 ZUŠ

1 SVČ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

3.2.1

Spolupráce škol a školských subjektů v uplatnění využívání slovního hodnocení.

ORP

Ředitelé škol

VCT

2017-2023

200.000 Kč

6 ZŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

3.2.1

Spolupráce škol v uplatnění využívání sebehodnocení žáků.

ORP

Ředitelé škol

VCT

2017-2023

100.000 Kč

6 ZŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

3.2.1

Spolupráce škol a školských zařízení ve vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

ORP

Ředitelé škol

ZUŠ ŽB

SVČ Mozaika

RC Andílek

Sportovní kluby

Atd.

2017-2023

800.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

3.2.1

Spolupráce škol a školských zařízení v přizpůsobení a úpravě vzdělávání pro žáky se SVP na úroveň jejich možnostem.

ORP

Zřizovatelé, Ředitelé škol

VCT

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

OP VVV

Ex ante

Cíl 3.3 Otevřenost vzdělávacího systému vůči změnám

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

3.3.1

Spolupráce škol a školských zařízení při podpoře polyfunkční role školy.

ORP

Ředitelé škol, referent úseku školství MěÚ

spolky

2017-2023

100.000 Kč

6 ZŠ

Fondy EU IROP

MMR

KÚ LBC

Fakturace,

DPP

Cíl 4.1 Kompetentní a odpovědní partneři ve vzdělávacím procesu

Cíl 4.2 Kvalitní vzdělávání a týmová spolupráce ve školách

Cíl 4.3 Vzdělávají připravení, schopní a aktivní učitelé, kteří jsou osobnostmi

Cíl 4.4 Zapojení dalších pracovníků podílejících se na výchově a vzdělávání

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

4.1.2

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků ZŠ, SVČ a ZUŠ v oblastech kurikulární reformy, zejména v oblasti klíčových kompetencí, školního klimatu a hodnocení žáků.

ORP

Ředitelé škol a školských zařízení

NIDV

CVLK

VCT

Atd.

2017-2023

3.000.000 Kč

6 ZŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

rozpočet školy

OP VVV

Ex ante

4.4.1

Spolupráce škol a školských subjektů při využití dotačních programů z EU, ČR, Libereckého kraje a dalších zdrojů k rozvoji škol.

ORP

Ředitelé škol a školských zařízení.

Starostové obcí

Zřizovatelé

VCT

MAS

2017-2023

180.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

Dotace EU IROP

MMR

KÚLK

obec

Ex ante

Cíl 5.1 Rozvíjející se a tvůrčí zázemí pro vzdělávání a výchovu

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

5.1.1

Spolupráce škol a školských subjektů v zajištění rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků.

ORP

Ředitelé škol

 

2017-2023

1.000.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

1 SVČ

1 ZUŠ

OP VVV

Ex ante

Fakturace

DPP

Cíl 5.3 Bezpečný prostor pro školní a mimoškolní aktivity, podpora zdraví

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

5.3.1

Spolupráce škol a školských zařízení v zajištění poskytování vzdělávání ve vhodně upravených prostorách.

ORP

Zřizovatelé,

Ředitelé škol

 

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ,

7 MŠ

OP VVV IROP

Ex ante

Fakturace

DPP

5.3.1

Spolupráce škol a školských zařízení se zřizovateli při zajištění bezbariérového přístupu do prostor, kde probíhá vzdělávání.

ORP

Zřizovatelé, Ředitelé škol

 

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

OP VVV IROP

Ex ante

Cíl 5.4 Podíl žáků a rodičů na vytváření pozitivního a přátelského prostředí školy

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

5.4.1

Spolupráce škol a školských zařízení v zajištění poskytování vzdělávání ve vhodně upravených prostorách.

ORP

Ředitelé škol

Zřizovatelé,

Školská rada

Žákovský parlament

Rodiče žáků

2017-2023

100.000 Kč

6 ZŠ,

ZUŠ

SVČ

OP VVV

Rozpočty škol

Rozpočty obcí

Ex ante

Fakturace

Cíl 5.5 Řešení vztahů ve škole za účasti externích odborníků a sdílení přístupů

Cíl aktivity, opatření

Popis aktivity

Území dopadu

Odpovědná osoba

Partner

Časový plán realizace

Odhad finančních nákladů

Počet a druh škol

Zdroje financování

Způsob financování

5.5.1

Spolupráce s externími odborníky při řešení vztahových problémů mezi aktéry ve vzdělávání

ORP

Ředitelé škol

PPP

SPC

OSPOD

2017-2023

500.000 Kč

6 ZŠ

7 MŠ

ZUŠ

SVČ

OP VVV

Rozpočty škol

Rozpočty obcí

Ex ante

Fakturace

DPP

 

Aktivity spolupráce schválil Řídící výbor pro tvorbu MAP Železnobrodsko dne 15. 6. 2017 na svém jednání.

V Železném Brodě,

…………………………………………………

Mgr. František Lufinka

předseda Řídícího výboru

 

 

61258819 453681968527717 6866726659815374848 nMAS Achát z.s.
Sídlo:
Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Kancelář:
Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice
(budova ZŠ, vstup zadním vchodem)
Email: map-zeleznobrodsko@seznam.cz
Tel: Květa Lakatošová +420 605 268 688