Facebook

Regiony sobě

Logo MMR + IROP

Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",  registrační číslo  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010351, je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj území MAS Achát, za použití metody komunitně vedeného místního rozvoje LEADER
Projekt zajišťuje přípravné, podpůrné a provozní činnosti v rámci realizace Strategie MAS Achát na období 2014-2020,
zároveň zajišťuje animaci celé strategie a přípravu na nové plánovací období 20+. Další aktivitou projektu je také animaci škol a školských zařízení .

 

Přihláška

Přihláška za člena MAS Achát je ke stažení níže. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:MAS Achát, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice. Děkujeme.

Podmínky pro přistoupení novým členům do MAS Achát z.s.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s cíli spolku a má v jeho území trvalé bydliště nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli spolku a v jeho území sídlí nebo prokazatelně působí.

Členství vzniká po schválení valnou hromadou spolku a zaplacení členského příspěvku. O členství lze hlasovat po minimálně šesti měsících od registrace žádosti o členství. Právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce či osoba pověřená plnou mocí, která není začleněna do jiné zájmové skupiny.

Práva členů

 • být informován o programu a akcích spolku
 • uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření spolku
 • využívat výhody poskytované spolkem
 • volit své zástupce do orgánů spolku a být i opakovaně volen (v případě právnické osoby je volena osoba, která je oprávněna tuto právnickou osobu v rámci spolku zatupovat)
 • účastnit se hlasování nejvyššího orgánu spolku
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin
 • pověřit plnou mocí svým zastupováním osobu, která není začleněna do jiné zájmové skupiny
 • vystoupit ze spolku

Povinnosti členů

 • naplňovat program spolku a aktivně v jeho prospěch pracovat
 • chránit a pečovat o majetek a dobré jméno spolku
 • platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady

Zánik členství

 • vystoupením člena doloženým písemnou formou
 • nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok a to do 3 měsíců po obdržení výzvy
 • vyloučením (rozhodnutím valné hromady v případě, že dotyčný člen hrubě porušil stanovy spolku)
 • úmrtím člena (fyzická osoba) či zánikem právnické osoby